Tóth Katalin adószámos magánszemély (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Tóth Katalin adószámos magánszemély fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató
bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben
értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg
nekünk, és az adatkezelő megválaszolja kérdését.
Tóth Katalin adószámos magánszemély elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes
adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. Tóth Katalin adószámos magánszemély a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Tóth Katalin adószámos magánszemély az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
2. Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné az adatkezelőt, a ongyogyuljunk@gmail.com elérhetőségen léphet kapcsolatba vele.
Tóth Katalin adószámos magánszemély minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes
adatokkal együtt a hozzájárulás visszavonásáig tárolja.
Név: Tóth Katalin, adószámos magánszemély
Adószám: 8341633426
E-mail cím: ongyogyuljunk@gmail.com
Adatkezelés helye:
Tárhelyszolgáltató adatai:
Cégnév: Center Webhost Kft
Postai cím: 1173 Budapest Borsó utca 16-32
Székhely cím: 1173 Budapest Borsó utca 16-32
Telefon: +36 70 719 2466
Adószám: 28746650-1-42
3. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok
3.2 Technikai adatok
Tóth Katalin adószámos magánszemély a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás
nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy
a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Tóth Katalin adószámos magánszemély az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Tóth Katalin adószámos magánszemély olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tóth Katalin adószámos magánszemély az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.
3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék
az ongyogyuljunk.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az ongyogyuljunk.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A
Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Életmódtér információkat
gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a
honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen
sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
3.4 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Az ongyogyuljunk.hu oldalán lehetőség van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az
adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő
személyes adatok megadása szükséges (az adatok megadása kötelező): teljes név és email cím. A hírlevélről a látogató bármikor bármikor leiratkozhat a hírlevél végén szereplő
leiratkozás linken, illetve a leiratkozást a ongyogyuljunk@gmail.com e-mail címre küldött
levélben is kérheti.
4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek
Tóth Katalin adószámos magánszemély tevékenységének adatkezelései önkéntes
hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson
alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely
szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk Tóth Katalin adószámos magánszemély részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény –
a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
(Hpt.).
6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes
kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai
adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is
megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
7.1 Hírlevélküldő rendszer: MailChimp
Tóth Katalin adószámos magán a személyes adatok kezelésére harmadik személy
szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó
gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat
elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását
adja. Az adatkezelő a hírlevelek tekintetében a MailChimp (MailChimp; 512 Means St
Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat
az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.
A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további
információkért látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére:
https://mailchimp.com/legal/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
7.2 Analitikai szolgáltatást biztosító cég: Google Analytics
A Weboldal használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”)
által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön
számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap
használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan
generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire küldik meg,
illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása esetében
azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai
Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt
azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli
Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az
információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy
értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze a honlapon
folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a honlap
üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A
böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik
vagy összesítik a Google más adataival.
Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az
eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben
előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében
kihasználni. Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a
honlap használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és
a Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő
feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe
beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A Google oldalán keresztül megakadályozhatja a Google Analytics általi adatgyűjtést.
Ez egy letiltási („opt-out”) cookie-t aktivál, ami a továbbiakban megakadályozza az Ön
adatainak gyűjtését a honlap meglátogatásakor. A használati feltételekre és a személyes
adatok kezelésére vonatkozó további információkért látogasson el az alábbi honlapok
valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett
módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
8.1 Tájékoztatáshoz való jog
Tóth Katalin adószámos magánszemély megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a
14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok
kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok
tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és
a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az
adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Tóth Katalin adószámos magánszemély által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére Tóth Katalin adószámos magánszemély indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a
személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a
népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Tóth Katalin adószámos magánszemély korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás
esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Tóth Katalin adószámos magánszemély a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a
pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.

© Copyright 2022 Tóth Katalin All Rights Reserved.